عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال فولاد مباركه اصفهان (فولاد)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/12/05


فولاد

حمایت معتبر سهم محدوده 300 تومان.

واگرایی مخفی مثبت نشان از رشد میان مدت

مقاومت پیش رو: 335-400 تومان.

پولبک به سقف کانالیزه بلند مدت داشته ایم.

 

 

 

 

 

 

مینا یوسفی / واحد سرمایه گذاری و آموزش