عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال گروه پتروشيمي س. ايرانيان (پترول)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/12/07


پترول

حمایت 140- 145

مقاومت ها در تکمیل  5 موجی C از فلت اخیر : 185- سقف قبلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مینا یوسفی / واحد سرمایه گذاری و آموزش