عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال بانك صادرات ايران (وبصادر)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/12/11


وبصادر


حمایت معتبری در محدوده 114 تومان دارد. حد ضرر قرار گیرد.
  مجمع افزایش سرمایه ۲۲۳ درصدی از تجدید ارزیابی  سه شنبه آینده 21 اسفند ماه  بر گزار خواهد شد.

موج 5 هستیم. و آخرین موج از 5 موج صعودی است. مقاومت های مهم سهم:  150-175 فعلا لحاظ گردد.

 

 

 

 

 

مینا یوسفی / واحد سرمایه گذاری و آموزش