عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سيمان‌ تهران‌ (ستران)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/12/12


ستران


در تکمیل موج c اگوی احتمالی . یک رشد شارپ قابل توجه داشته است.

مقاومت های مهم: 373-485-530 است. تقابل عرضه و تقاضا لحاظ شود.

  

 

 

 

 

 

مینا یوسفی / واحد سرمایه گذاری و آموزش