عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال لبنيات‌ پاك‌ (غپاك)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/12/18


 غپاک

یک  کانالیزه صعودی دارد.
میان مدت متراکم شده و رشد خاصی را تجربه نکرده است و میل به اصلاح نیز ندارد.

انتظار میرود در تکمیل موج C کارکشن اخیر یک رشد خوب را تجربه نماید.

حد ضرر میگذاریم: 160-165 و اهداف میانه کانال و بلند مدت 303 را دنبال میکنیم.

 

 

 

 

 

مینا یوسفی / واحد سرمایه گذاری و آموزش