عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال گروه كارخانجات صنعتي تبرك (تبرك)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/12/19


تبرک
شروع موج Y برای سهم .
حمایت کف مثلث X.
 در صورت شکست سقف مثلث انتظار سود آوری مطلوب میرود.

 

 

 

 

 

 

مینا یوسفی / واحد سرمایه گذاری و آموزش