عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال فولاد كاوه جنوب كيش (كاوه)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/12/21


به روز رسانی کاوه


در تکمیل یک کامپلکس در سناریویی محتمل کاوه در مسیر رشد قرار گرفته است و سه موجی Y را تکمیل میکند.

 حمایت معتبر سهم به 335 ارتقا یافته و  اهداف مسیر رشد: 455-480 رصد شود.

 

 

 

 

 

 

مینا یوسفی / واحد سرمایه گذاری و آموزش