عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سيمان فارس و خوزستان (سفارس)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/12/21


سفارس


145 حد ضرر
به نظر میرسد موج 3 از سی بزرگ از سناریویی محتمل را داریم. انتظار یک رشد میرود.
مقاومت ها سقف قبلی 185 -230 و سقف کانال  پله ای رصد شود
.

 

 

 

 

 

 

مینا یوسفی / واحد سرمایه گذاری و آموزش