عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال ايران‌ خودرو (خودرو)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/12/25


#خودرو

به نظر بعد از عید رشد خوبی داشته باشد. به حد ضرر پایبند باشید.

 در محدوده حمایتی است و با افزایش تقاضا انتظار میرود در تکمیل موج سی بزرگ رشد خوبی را تجربه نماید.

313 و 350 مقاومت های مهم سهم است. مشاهده میشود اخیرا تراکم قیمتی و زمانی اتفاق افتاده است و میل به اصلاح بیشتر ندارد.

  

 

 

 

 

مینا یوسفی / واحد سرمایه گذاری و آموزش