عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پارس‌ خودرو (خپارس)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/12/25


خپارس

در تکمیل الگوری مثلث هستیم. رشد در قالب موج d در انتظار سهم خواهد بود و سپس اصلاح e به صورت موقت و رشد قابل توجه پس از آن.
حد ضررسهم: 70 تومان لحاظ گردد و مقاومت سقف قبلی در میان مدت رصد شود.

 

 

 

 

مینا یوسفی / واحد سرمایه گذاری و آموزش