عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال شكرشاهرود (قشكر)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/01/10


شكرشاهرود (قشكر)

 

قشکر با حد ضرر 360 تومان م تواند رصد گردد.

در صورت عبور از میانه کانال می توان به رشد سهم در کانال بالایی امیدوار شد.

در تکمیل 5 موجی c از حرکتی ترکیبی سهم را رصد نموده ایم.
واگرایی منفی داشتیم ولی سهم تمایلی به اصلاح نشان نداده است.

مقاومت های مهم مسیر رشد:  560-645 فعلا رصد گردد.

 

 

 

 

 

 

 

مینا یوسفی / واحد سرمایه گذاری و آموزش