عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/01/11


ثپردیس

حد ضرر سقف تاریخی شسته شده در 198 تومان

مقاومت های مسیر رشد که به نظر موج 3 از 3  ازC خواهد بود.265 فعلا رصد گردد.

ار اس ای سهم در وضعیت مطلوب.

 

 

 

 

مینا یوسفی / واحد سرمایه گذاری و آموزش