عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال گروه‌بهمن‌ (خبهمن)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/01/11


خبهمن


در تکمیل موج سی از سناریو می تواند به رشد خوبی دست یابد.

گروه خودرویی وضعیت مطلوبی دارد و به نظر میرسد همگام با لیدری خودرو سایر نمادها هم بتواند با افزایش تقاضا  همراه باشند.

حد ضرر خط ابی رنگ لحاظ گردد و با دید سهامداری دو مقاومت 137 و 165 دنبال گردد.

 

 

 

 

 

مینا یوسفی / واحد سرمایه گذاری و آموزش