عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سهامي ذوب آهن اصفهان (ذوب)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/01/18


ذوب

در سناریویی محتمل در حال تکمیل ریزموج D صعودی میتواند باشد تا مثلث انقباضی B بزرگ تکمیل گردد سپس یک رشد مناسب برای سهم محقق گردد.
در یک سناریو دیگر میتوان B را سه موجی و تمام شده دانست و در صورتی که این رشد اخیر بخشی از موج C بزرگ باشد رشد شارپی در سهم خواهیم داشت.
حد ضرر بگذارید 150-155 و سهامداری را با اهداف مقاومتی نزدیک 195-215 و در صورت شکست و تثبیت بالای آن میان مدت با پولبکی  300- 320 قرار دهید
.

 

 

 

 

مینا یوسفی / واحد سرمایه گذاری و آموزش