عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو (خگستر)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/01/25


خگستر

در تکمیل موج C از کارکشن اخیر است.
در صورت شکست میانه کانال می تواند  دو مقاومت مهم 440 سقف تاریخی و 545 را فعلا رصد نماید. روند صعودی است.

حد ضرر سهامداری 325 است.

 

 

مینایوسفی / واحد سرمایه گذاری و آموزش