عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال بهمن ديزل (خديزل)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/02/22


خدیزل

از دیدگاه کلاسیک این سهم مورد بررسی قرار گرفته شده است
بعد رشد خوبی که داشته به مقاومت مهمی رسیده است
ریسک به ریوارد خرید اکنون سهم بسیار بالا و توجیه پذیر نمی باشد
منظور ازاین تحلیل بدین معنی نیست الزاما سهم سقوط خواهد کرد و شاید هم به رشد خود ادامه دهد, بلکه به این معنی می باشد که ریسک خرید اکنون سهم با توجه به رشد زیادی که داشته  و به مقاومت مهم هم نزدیک شده است بالاست

 

مجیدحق پرست