عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پست بانك ايران (وپست)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/02/25


وپست


پست بانک ایران همانطور که در چارت ملاحظه می فرمایید در یک امواج پیچیده بلندمدت گرفتار شده است
موج B به صورت مثلث شکل گرفته است که لگ e این مثلث خود به شکل مثلثی کوچکتر نمایان شده است
و اکنون در گام انتهای اصلاح این سناریوی پیچیده می باشیم
یعنی در ریزموج e از لگ e از موج B
خرید هر چه سمت 180 نزدیک تر باشد کم ریسک تر می باشد
حد ضرر هم محدوده 160 لحاظ شود

 

 

 

مجیدحق پرست