عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال ايران‌ارقام‌ (مرقام)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/02/30


مرقام
همانطور که در چارت مشاهده می فرمایید نماد مرقام از فروردین 96 وارد سیکل اصلاحی بلندمدت خود شده است.
یک اصلاح ترکیبی را تشکیل داده است که اکنون در لگ e از مثلث بخش y خود قرار دارد
اگر این سناریو درست باشد این گام آخر اصلاح سهم می باشد
خرید محدوده 308 الی 340
حد ضرر:255
برای سبدهای میان مدتی و بلندمدتی

 

مجیدحق پرست