عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پارس‌ خودرو (خپارس)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/03/04


خپارس


پارس خودرو از فروردین 95 وارد اصلاح بلندمدت خود شد
این اصلاح به صورت ترکیبی شکل گرفته است که بخش y از این اصلاح به صورت مثلث رخ داده است
و اکنون در لگ e از مثلث یعنی گام انتهایی این اصلاح ترکیبی قرار داریم
خرید هر چه به سمت 82 تومان نزدیک تر باشد کم ریسک تر است
حد ضرر 73 تومان لحاظ شود.

 

مجید حق پرست