عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال حفاري شمال (حفاري)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/03/11


حفاری
همانطور که در چارت مشاهده می فرمایید این نماد در ریزموج 2 از موج c از گام y قرار دارد
خرید برای افراد ریسک پذیر در منفی ها و محدوده 300 الی 330
و برای افراد محتاط بعد شکست مقاومت 418
این سناریوی محتمل می باشد و سناریوی دوم بدین صورت است که ما هنوز بخش اصلاحی b از گام y قرار داریم که در این صورت فقط از دید زمانی کمی وقت بیشتری صرف خواهد شد و مسیر میان مدت سهم در هر دو سناریوی یکی می باشد

مجیدحق پرست