عنـوان تحلیل : بررسی روند فروش ، تولید و مبلغ فروش ماهانه سایپا(خساپا)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1398/03/12


 

 

 

 

فائزه شاهوردی / واحد سرمایه گذاری و آموزش