عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو (خگستر)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/03/18


خگستر
چارت 12 ساله سهم را مشاهده می فرمایید
سیکل اصلاحی موج B بزرگ در اواخر اسفند 97 به اتمام رسید و سپس رشدی در قالب موج 1 از C بزرگ انجام داد
اکنون سهم نیاز به یک گام اصلاحی کوچک به عنوان ریزموج c از موج 2 را دارد
بعد تکمیل این ریزموج اصلاحی کوچک رشد اصلی سهم شروع خواهد شد

 

مجید حق پرست