عنـوان تحلیل : بررسی تولید و فروش سه ماهه اول شرکت تولید سرب و روی ایران(فسرب)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1396/04/12


بررسی تولید و فروش سه ماهه اول شرکت تولید سرب و روی ایران(فسرب)

وضعیت فروش:

محقق شده سال مالی 1395: شرکت در سال مالی 1395، موفق به تولید 5.497 تن و فروش 5.618 تن شمش روی با میانگین نرخ 89.438 هزار ریال شده که مبلغ فروش شرکت بر روی این محصول 502 میلیارد ریال بوده است. همچنین شرکت 2.055 تن شمش سرب را تولید نموده و 1.502 تن شمش سرب را با نرخ میانگین 51.908 هزار ریال به فروش رسانده است که مبلغ کلی فروش شرکت بر روی این محصول 77 میلیارد ریال بوده است. کل فروش شرکت در سال 95 مبلغ 587 میلیارد ریال می و 85 درصد آن مربوط به شمش روی می باشد.

بودجه سال مالی 1396: شرکت در اولین بودجه میزان فروش شمش روی را 8.001 تن فرض نموده است. برنامه شرکت فروش این میزان شمش روی به نرخ 88.802 هزار ریال به ازا هر تن می باشد. نرخ تسعیر دلار را 37.000 ریال و نرخ جهانی شمش روی بر اساس نرخ های بورس فلزات لندن 2400 دلار در نظر گرفته شده است. میزان فروش شمش سرب هم 5.125 تن فرض شده است. پیش بینی شرکت فروش این میزان شمش سرب به نرخ 74.000 هزار ریال می باشد.مبلغ فروش کل با رشد 85 درصدی 1.089 میلیارد ریال پیش بینی شده است.

3 ماهه ابتدایی سال مالی 1395: شرکت در سه ماهه سال مالی گذشته 1.091 تن شمش روی تولید و 1.328 تن فروش داشته است. میانگین نرخ فروش 67.867 هزار ریال و مبلغ فروش 90 میلیارد ریال و درصد پوشش بودجه 15 درصد بوده است. شرکت در سه ماهه ابتدایی سال منتهی به اسفند ماه شمش سرب را تولید ننموده و فروش هم نداشته است.

3 ماهه ابتدایی سال مالی 1396: شرکت در فصل بهار 1.739 تن شمش روی تولید داشته است و 1.075 تن را به فروش رسانده ست. میانگین نرخ فروش 99.027 هزار ریال بوده است. میزان تولید شمش سرب 554 تن و میزان فروش 791 تن گزارش شده است. میانگین نرخ فروش هر تن شمش سرب 79.159 هزار ریال می باشد. شرکت جمعا 5.068 تن فروش داشته و مبلغ فروش 178 میلیارد ریال  بوده و شرکت توانسته از نظر مبلغ فروش در این 3 ماهه 16 درصد از بودجه خود را پوشش دهد. درصد پوشش ماهانه در فروردین ماه 5 درصد، در اردیبهشت ماه 9 درصد و در خرداد ماه 2 درصد بوده است. میانگین نرخ فروش شمش روی و سرب در سه ماهه نخست امسال به ترتیب 12 و 7 درصد بیشتر از نرخ بودجه می باشد.با فرض دلار 37000 ریالی شرکت هر تن شمش روی را به نرخ 2676 دلار  و هر تن شمش سرب را به نرخ 2139 دلار به فروش رسانده است.

حاشیه سود و سود خالص:

محقق شده سال مالی 1395: شرکت در سال مالی منتهی به اسفند 95 مبلغ 21 ریال سود به ازا هر سهم ساخته است و حاشیه سود ناخالص شرکت 10 درصد بوده است.حاشیه سود خالص شرکت 1درصد می باشد.

بودجه سال مالی 1396: شرکت در بودجه سال مالی 1396 مبلغ 163 ریال سود به ازا هر سهم سود پیش بینی کرده است و حاشیه سود ناخالص شرکت 9 درصد بوده است.حاشیه سود خالص شرکت 5 درصد می باشد.

3 ماهه ابتدایی سال مالی 1395: شرکت در 3 ماهه ابتدایی سال مالی 1395 مبلغ 73 ریال زیان به ازا هر سهم ساخته است.

جمع بندی:

شرکت در سه ماهه امسال در مقایسه با سال گذشته 59 درصد تولید شمش روی را افزایش داده اما مقدار فروش 19 درصد کاهش داشته است و مبلغ فروش 18 درصد رشد داشته است که به دلیل افزایش نرخ فروش می باشد.

 

وضعیت مبلغ فروش، مقدار فروش و نرخ فروش در سه ماهه ابتدای امسال نشان داده شده است.

 

 

 

تهیه کننده: زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش