عنـوان تحلیل : بررسی تولید و فروش سه ماهه اول شرکت سیمان ارومیه(ساروم)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1396/05/03


بررسی تولید و فروش سه ماهه اول شرکت سیمان ارومیه(ساروم)

وضعیت فروش:

محقق شده سال مالی 1395: شرکت در سال مالی 1395، موفق به فروش یک میلیون و 503 هزار تن انواع محصول گردید. مبلغ فروش 1.216 میلیارد ریال بوده است. بیشترین مبلغ فروش از محل سیمان پاکتی پوزولانی و سیمان فله تیپ یک صادراتی بوده است. نرخ فروش سیمان فله تیپ یک 913 هزار ریال و نرخ فروش سیمان پاکتی پوزولانی 844 هزار ریال بوده است.

 

بودجه سال مالی 1396: شرکت در بودجه بر اساس عملکرد سه ماهه میزان فروش انواع سیمان را یک میلیون و 500 هزار تن فرض نموده است. مهم ترین محصول شرکت سیمان فله تیپ یک و سیمان پاکتی پوزولانی می باشد.برنامه شرکت فروش 547 هزار تن سیمان فله تیپ یک به قیمت 1009 هزار ریال و فروش 293 هزار تن سیمان پاکتی پوزولانی به نرخ 1099 هزار ریال می باشد.مبلغ فروش کل با رشد 24 درصدی 1.511 میلیارد ریال پیش بینی شده است. لازم به ذکر است با توجه به محدودیت فروش سیمان به اقلیم کردستان عراق پیش بینی فروش سیمان تیپ یک از صادراتی به داخلی تغییر یافته است.

 

3 ماهه ابتدایی سال مالی 1395: شرکت در سه ماهه سال مالی گذشته 477 هزار تن فروش داشته است. مبلغ فروش 349 میلیارد ریال و درصد پوشش بودجه 28 درصد بوده است. میانگین نرخ فروش سیمان فله تیپ یک 784 هزار ریال و نرخ فروش سیمان پاکتی پوزولانی 741 هزار ریال بوده است.

 

3 ماهه ابتدایی سال مالی 1396: شرکت در فصل 384 هزار تن انواع سیمان را به فروش رسانده ست. مبلغ فروش 430 میلیارد ریال  بوده و شرکت توانسته از نظر مبلغ فروش در این 3 ماهه 29 درصد از بودجه خود را پوشش دهد. درصد پوشش ماهانه در فروردین ماه 7 درصد، در اردیبهشت ماه 12 درصد و در خرداد ماه 10 درصد بوده است. میانگین نرخ فروش سیمان فله تیپ یک در سه ماهه نخست امسال 14 درصد بیشتر از نرخ بودجه می باشد و میانگین نرخ فروش سیمان پاکتی پوزولانی 16درصد بیشتر از نرخ بودجه می باشد.

 

حاشیه سود و سود خالص:

محقق شده سال مالی 1395: شرکت در سال مالی منتهی به اسفند 95 مبلغ 395 ریال سود به ازا هر سهم ساخته است و حاشیه سود ناخالص شرکت 22 درصد بوده است.حاشیه سود خالص شرکت 13 درصد می باشد.

 

بودجه سال مالی 1396: شرکت در بودجه سال مالی 1396 مبلغ 494 ریال سود به ازا هر سهم سود پیش بینی کرده است و حاشیه سود ناخالص شرکت 34 درصد بوده است.حاشیه سود خالص شرکت 23 درصد می باشد.

 

3 ماهه ابتدایی سال مالی 1395: شرکت در 3 ماهه ابتدایی سال مالی 1395 مبلغ 101 ریال سود به ازا هر سهم ساخته است. حاشیه سود ناخالص شرکت 18 درصد بوده است.حاشیه سود خالص شرکت 12 درصد می باشد.

 

3ماهه ابتدایی سال مالی 1396: شرکت در 3 ماهه ابتدایی سال مالی 1396 مبلغ 222 ریال سود به ازا هر سهم ساخته است. حاشیه سود ناخالص شرکت 48 درصد بوده است.حاشیه سود خالص شرکت 36 درصد می باشد.

 

جمع بندی:

شرکت در سه ماهه امسال در مقایسه با سال گذشته 19 درصد مقدار فروش را کاهش داده و مبلغ فروش 23 درصد رشد داشته است که به دلیل افزایش نرخ فروش می باشد.همچنین حاشیه سود ناخالص و خالص نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش چشمگیری داشته است. همچنین شرکت در بودجه جدید سود هر سهم را به میزان 10 درصد نسبت به اولین بودجه افزایش داده است.

 

وضعیت مبلغ فروش، مقدار فروش و نرخ فروش در سه ماهه ابتدای امسال نشان داده شده است.

 

 

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش