عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پتروشیمی شیراز (شیراز)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/05/07


 

74d4c31شیرازز.jpg

 شیراز را در تایم فریم روزانه بررسی کردیم

در سالهای اخیر حرکت سهم را درقالب سه موج داشتیم.  انتظار میرود با اتمام آن در محدوده حمایتی فعلی با حد ضرر کف کانالیزه شاهد رشد میان 

.مدت سهم تا 245 کوتاه مدت و در صورت ادامه تقاضا  290-345 برای سهم مد نظر قرار گیرد. سهم در این قیمت ها کم ریسک و مناسب میانمدت  ارزیابی میشود
 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش