عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال نفت بندر عباس(شبندر)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/05/08


11e9e99شبندر.jpg

وضعیت نموداری شبندر :


حاشیه سود نا خالص شرکت براساس گزارش عملکرد واقعی سال 95 به 9 درصد رسیده است که نسبت آخرین پیش بینی سال 95 میزان 2 درصد رشد را نشان می دهد. همچنین سودناخالص شرکت در سال 96 میزان 7 درصد پیش بینی شده است.
حاشیه سود خالص شرکت نیز در گزارش عملکرد واقعی به 6 درصد رسیده است که در آخرین پیش بینی سال 95 و سال 96 میزان 5 درصد پیش بینی شده بود.

✔️در نمای تکنیکالی شبندر با بازگشایی در کف قیمتی مناسب با حد ضرر 430 میتواند مورد ارزیابی قرار گیرد. موج B در قالب یک مثلث به اتمام رسیده و با شکست سقف قبلی میتوان به رشد میان مدت سهم در قالب موج C به صورت 5 موج امیدوار شد.


 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش