عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال حکشتی ( کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران )

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/05/16


f509f45حکشتیییییییییییی.png


: در نمای روزانه سهم حکشتی

اصلاح بلند مدت سهم و افت قابل توجه قیمتی سهم را شاهدیم

. به پایان میرسد A  داریم که ABC پس از اتمام 5 موج ایمپالس صعودی اصلاحی کارکتیو در قالب 

 این موج 5 تایی بوده و به نظر میرسد در کف قیمتی 300-310 به اتمام رسد و میان مدت رشد سهم را در قالب موج  B  بزرگ است که در تحلیل کلاسیک نیز هارمونیک شارک شکل گرفته است. 

.مقاومت نزدیک 400 -  420 است که اگر شکسته شود برای سهم خوب است

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش