عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/05/18


 

زگلدشت به روز رسانی:

 

کل  روند حرکتی سهم را از ابتدا در قالب کندل های روزانه آورده ایم:

سهم در حال تکمیل موج اخر از فلت شکل گرفته در Y  بوده و در محدوده 400-410 کم ریسک است..میان مدت حداقل 490- و سپس 570 مد نظر است . 3ماهه. 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش