عنـوان تحلیل : گزارش بازار دوشنبه 1 آبان ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/08/01


b0b5c81960801-1.jpg

fec7c3d960801-2.jpg

de64bb3960801-3.jpg

5b87c31960801-4.jpg

8431c7d960801-5.jpg

bbfb4fd960801-6.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش