عنـوان تحلیل : گزارش بازار شنبه 21 مرداد ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/05/21


117454b960521-1.jpg

9fe1c4d960521-2.jpg

1dcf421960521-3.jpg

a85ed7b960521-4.jpg

fa7e547960521-5.jpg