عنـوان تحلیل : گزارش بازار یکشنبه 22 مرداد ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/05/22


021071f960522-1.jpg

5148217960522-2.jpg

6f830f3960522-3.jpg

dc88851960522-4.jpg

7034158960522-5.jpg