عنـوان تحلیل : گزارش بازارشنبه 28 مرداد ماه 1396

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/05/28


5956a00960528-6.jpg

bcfc937960528-1.jpg

14d26d9960528-2.jpg

9174d45960528-3.jpg

3f4f580960528-4.jpg

51f3813960528-5.jpg