عنـوان تحلیل : گزارش بازار یکشنبه 29 مرداد ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/05/29


c05df67960529-1.jpg

bcfc937960528-1.jpg

e6cc03d960529-3.jpg

706a1b1960529-4.jpg

5de1a9a960529-5.jpg

2e328f5960529-6.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش