عنـوان تحلیل : گزارش بازار دوشنبه 30 مرداد ماه 1396

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/05/30


2d8f18e960530-1.jpg

ee6b8aa960530-2.jpg72d950f960530-3.jpg

a6bb854960530-4.jpg

acc295c960530-5.jpg

d91d2f3960530-7.jpg

a704a6a960530-6.jpg

 

گروه سرمایه گذاری و آموزش