عنـوان تحلیل : گزارش بازار سه شنبه 31 مرداد ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/05/31


bf9b9e6960531-7.jpg

e389ba7960531-1.jpg

64e26c9960531-2.jpg

f644941960531-3.jpg

5e06408960531-4.jpg

d06d03d960531-6.jpg

 

d199779960531-5.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش