عنـوان تحلیل : گزارش بازار شنبه 6شهریور ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/06/04


1084725960604-1.jpg

eed53a2960604-2.jpg

feefb09960604-3.jpg

7a75983960604-4.jpg

ff146ad960604-5.jpg

7e35775960604-6.jpg

گروه سرمایه گذاری و آموزش