عنـوان تحلیل : گزارش بازار سه شنبه 9 آبان ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/08/09


5356b9b970809-1.jpg

7a06272970809-7.jpg

5356b9b970809-1.jpg

a82fc3c970809-2.jpg

827641f970809-3.jpg

64c0514970809-4.jpg

ce3ab4f970809-5.jpg

3224f54970809-6.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش