عنـوان تحلیل : گزارش بازار چهار شنبه 16آبان ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/08/16


8f06a91960816-1.jpg

634c172960816-2.jpgbd0eb63960816-3.jpg

d7e17c9960816-4.jpg

b876136960816-5.jpg

51d8616960816-6.jpg

39fa57f960816-7.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش