عنـوان تحلیل : گزارش بازار شنبه 20 آبان ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/08/20


986f655960820-1.jpg

4fc9e72960820-2.jpg

38ff0d4960820-3.jpg

 

3dc8727960820-4.jpg

dde68b5960820-5.jpg

1163159960820-6.jpg

گروه سرمایه گذاری و آموزش