عنـوان تحلیل : گزارش بازار چهارشنبه 24 آبان ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/08/24


be1711e960824-7.jpg

a070bbb960824-1.jpg

c6503b6960824-2.jpg

374053f960824-3.jpg

f3a2af4960824-4.jpg

 

9c495579608244-2.jpg

5adc9e29608244.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش