عنـوان تحلیل : گزارش بازار دوشنبه 29 آبان ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/08/29


336852e960829-1.jpg

31dcaa5960829-2.jpg

669de3f960829-3.jpg

acb6e14960829-4.jpg

a067046960829-5.jpg

99908eb960829-7.jpg

c16d156960829-6.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش