عنـوان تحلیل : گزارش بازار سه شنبه 30 آبان ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/08/30


b5bcf94960830-1.jpg

1f46524960830-2.jpg

a2e3a1e960830-3.jpg

f2689d4960830-4.jpg

40bd808960830-5.jpg

0858078960830-6.jpg

cbee89a960830-7.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش