عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد هشت ماهه شرکت های فعال در صنعت فلزات اساسی(فولاد، فخوز، فخاس، فباهنر)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1396/09/06


گزارش آبان ماه فولاد

 • شرکت فولاد مبارکه  گزارش عملکرد آبان ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 1550 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 11 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
 • همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 9609 میلیارد تومان رسیده (معادل 67 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 4826 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد.
 • لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 10108 میلیارد تومان بوده است و پیش بینی شرکت برای کل سال مالی 96، مبلغ 14435 میلیارد تومان می باشد.
 • میانگین فروش محصولات گرم و سرد  در 8 ماه منتهی به آبان ماه به ترتیب 3 و 1  درصد بیشتر از نرخ بودجه بر اساس 6ماهه می باشد. همچنین نرخ فروش محصولات در آبان ماه نسبت به ماه گذشته با افزایش همراه بوده است.

0393625فولاد1.jpg

4f53e14فولاد2.jpg

25f54f8فولاد3.jpg

 

 

 

 

گزارش آبان ماه فخوز

 • شرکت فولاد خوزستان گزارش عملکرد آبان ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 479 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 8 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
 • همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 4009 میلیارد تومان رسیده (معادل 63 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 2341 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد.
 • لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 4807 میلیارد تومان بوده است و پیش بینی شرکت برای کل سال مالی 96، مبلغ 6350 میلیارد تومان می باشد.
 • شایان ذکر است که نرخ فروش بلوم و بیلت در آبان ماه نسبت به ماه گذشته با رشد 10 درصدی همراه بوده است. اما نرخ فروش اسلب با کاهش 3 درصدی نسبت به ماه پیش همراه بوده است.

 

aa3ff9bفخوز1.jpg

2182d8fفخوز2.jpg

5e18230فخوز3.jpg

 

گزارش آبان ماه فباهنر

 • شرکت مس شهید باهنر  گزارش عملکرد آبان ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 69 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 11 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
 • همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 382 میلیارد تومان رسیده (معادل 60 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 258 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد.
 • لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 551 میلیارد تومان بوده است و پیش بینی شرکت برای کل سال مالی 96، مبلغ 641 میلیارد تومان می باشد.

 

e0118beفباهنر1.jpg

4bce660فباهنر2.jpg

1aaf273فباهنر3.jpg

 

گزارش آبان ماه فخاس

 • شرکت فولاد خراسان  گزارش عملکرد آبان ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 170 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 10 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
 • همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 1060 میلیارد تومان رسیده (معادل 64 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 591 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد.
 • لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 1030 میلیارد تومان بوده است و پیش بینی شرکت برای کل سال مالی 96، مبلغ 1651 میلیارد تومان می باشد.
 • نرخ فروش آهن اسفنجی شرکت در آبان ماه نسبت به ماه گذشته با افت 12 درصدی همراه بوده است. اما نرخ فروش محصولات سبک ساختمانی با رشد 3 درصدی همراه بوده است.

7de1a74فخاس1.jpg

3df8147فخاس2.jpg

8589febفخاس3.jpg

بهاره حیدری مقدم

واحد سرمایه گذاری و آموزش