عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد 8 ماهه شرکت های فعال در صنعت خودروسازی(خودرو، خساپا، خاور، خپارس، خزامیا)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1396/09/08


گزارش آبان ماه خودرو

 • شرکت ایران خودرو گزارش عملکرد آبان ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 2.009 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 8 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
 • همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 13.762 میلیارد تومان رسیده (معادل 54 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 11495 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد.
 • لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 25612 میلیارد تومان بوده است .

edb767eخودرو1.jpg

8c9bde7خودرو2.jpg

 

گزارش آبان ماه خساپا

 • شرکت خودروسازی سایپا  گزارش عملکرد آبان ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 899 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 8 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
 • همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 6596 میلیارد تومان رسیده (معادل 57 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 5022 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد.
 • لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 9043 میلیارد تومان بوده است و پیش بینی شرکت   برای کل سال مالی 96، مبلغ 11962 میلیارد تومان می باشد.

3fa4b5fخساپا1.jpg

5ef80aaخساپا2.jpg

 

گزارش آبان ماه خاور

 • شرکت ایران خودرو دیزل گزارش عملکرد آبان ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 27 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 3 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
 • همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 249 میلیارد تومان رسیده (معادل 26 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 712 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد.
 • لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 759 میلیارد تومان بوده است .

22265daخاور1.jpg

7c71c07خاور2.jpg

 

 

گزارش آبان ماه خپارس

 • شرکت پارس خودرو گزارش عملکرد آبان ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 681 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 11 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
 • همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 3869 میلیارد تومان رسیده (معادل 63 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 2299 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد.
 • لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 4334 میلیارد تومان بوده است و پیش بینی شرکت برای کل سال مالی 96، مبلغ 6168 میلیارد تومان می باشد.

 

c55cb91خپارس1.jpg

fbf5786خپارس2.jpg

 

گزارش آبان ماه خزامیا

 • شرکت زامیاد گزارش عملکرد آبان ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 88 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 6 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
 • همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 631 میلیارد تومان رسیده (معادل 40 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 933 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد.
 • لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 788 میلیارد تومان بوده است .

 

d7e6ec2خزامیا1.jpg

c64d677خزامیا2.jpg

بهاره حیدری مقدم
واحد سرمایه گذاری و آموزش