عنـوان تحلیل : گزارش بازار چهارشنبه 8 آذر ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/09/08


de53543960908-1.jpg

712b7f8960908-2.jpg

f2d80f4960908-3.jpg

b6c4ace960908-4.jpg

785f6bd960908-5.jpg

f021231960908-6.jpg

9901710960908-7.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش