عنـوان تحلیل : گزارش بازار شنبه 11 آذر ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/09/11


fe9dd54960911-5.jpg

d6c980a960911-1.jpg

252033f960911-2.jpg

574d529960911-3.jpg

5788be4960911-4.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش