عنـوان تحلیل : گزارش بازار یکشنبه 12 آذر ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/09/12


86eb7e2960912-5.jpg

740298c960912-1.jpg

4dc5aa4960912-2.jpg

87c8837960912-3.jpg

3714149960912-4.jpg

 

واحد سرمایه گذاری و آموزش