عنـوان تحلیل : گزارش بازار دو شنبه 13 آذر ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/09/13


14585f2960913-7.jpg

a5e4c4a960913-1.jpg

847fc4c960913-2.jpg

d7ea3e1960913-3.jpg

784c535960913-4.jpg

db03e96960913-5.jpg

6c16128960913-6.jpg

 

واحد سرمایه گذاری و آموزش