عنـوان تحلیل : گزارش بازار شنبه 18 آذر ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/09/18


06140e1960917-1.jpg

a48b1d3960917-2.jpg

c3dc4d9960917-3.jpg

d08e07e960917-4.jpg

3b8cad1960917-5.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش