عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی خراسان(خراسان) و شرکت پتروشیمی کرمانشاه(کرماشا) بر اساس عملکرد 8 ماهه و پیش بینی سود هر سهم 96

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/09/21


عملکرد آبان ماه خراسان

  • خراسان گزارش عملکرد آبان ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 50 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 10 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
  • همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 340 میلیارد تومان رسیده (معادل 70 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 148 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد.
  • میزان تولید اوره در هشت ماهه امسال 419 هزار تن گزارش شده است و مقدار فروش اوره 338 هزار تن بوده است و از نظر مقداری 67 درصد از مقدار بودجه را پوشش داده است. نرخ فروش هر تن اوره در آبان ماه 8118 هزار ریال می باشد که کاهش 1 درصدی نسبت به ماه قبل دارد.
  • نسبت به دوره مشابه سال قبل مقدار تولید و فروش اوره رشد 20 درصدی داشته است و مبلغ فروش کل هم 38 درصد افزایش داشته است

4390044خ1.jpg

8c771b3خ2.jpg

4270188خ3.jpg

 

تحلیل سود هر سهم خراسان

  • برای پیش بینی عملکرد خراسان در 4 ماهه باقی مانده نرخ دلار آزاد را 43000 ریال، نرخ اوره 240 دلار برای 4 ماهه باقی مانده و نرخ دلار مبادله ای 35800ریال برای شش ماهه دوم در نظر گرفته شد. نرخ خوراک با توجه به صورت مالی شش ماهه 9 سنت بوده است که برای شش ماهه دوم نرخ 10 سنت لحاظ گردید. 

efdf38cخ4.png

 

با توجه به عملکرد هشت ماهه پتروشیمی خراسان، با مفروضات ذکر شده سود 1243 ریالی براورد می گردد. در صورتی که نرخ خوراک را 9 سنت برای شش ماهه دوم در نظر بگیریم سود هر سهم 1265ریال برآورد می گردد. در جدول زیر تحلیل حساسیت سود هر سهم نسبت به تغییرات نرخ دلار آزاد و نرخ اوره در بازارهای جهانی انجام شده است.در صورت افزایش میانگین نرخ دلار به 46000 ریال و میانگین نرخ اوره به 250 دلار در 4 ماهه پایانی سال، خراسان توانایی تحقق سود تا 130 تومان را دارد.

 

7e7651ej2.png

 

 

عملکرد آبان ماه کرماشا

  • کرماشا گزارش عملکرد آبان ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 26 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 5 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
  • همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 297 میلیارد تومان رسیده (معادل 0.55 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 238 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد.
  • پتروشیمی کرماشا در هشت ماهه امسال 500 هزار تن اوره تولید نموده و 402 هزار تن را به فروش رسانده است. از نظر مقداری 58 درصد از مقدار اوره پیش بینی شده را به فروش رسانده است.
  • میانگین نرخ فروش هر تن اوره تا کنون 7341 هزار ریال می باشد. نرخ فروش در ابان ماه با افزایش 1 درصدی نسبت به ماه قبل به 8214 هزار ریال به ازا هر تن رسید.
  • در مقایسه با مدت مشابه سال قبل میزان تولید اوره 8 درصد افزایش و مقدار فروش اوره 16 درصد کاهش داشته است. مجموع مبلغ فروش هم 9درصد کاهش یافته است.

92223a9ک1.jpg

7ac828bک2.jpg

df0ab4eک3.jpg

تحلیل سود هر سهم پتروشیمی کرماشا

در پیش بینی عملکرد کرماشا در 4 ماهه باقی مانده از دلار 43000 ریال اوره 240 دلاربرای 4 ماهه باقی مانده  نرخ خوراک 10 سنت  و نرخ دلار مبادله ای 35800 ریال برای شش ماهه دوم استفاده گردید و سود هر سهم 550 ریال برآورد گردید. نرخ خوراک در شش ماهه اول 8 سنت بوده است در صورتی که نرخ خوراک برای شش ماه دوم را 9 سنت در نظر بگیریم سود هر سهم 564 ریال برآورد میگردد. با توجه به پوشش نامناسب در هشت ماهه در صورتی که کرمانشا موفق به فروش مقدار بودجه نشود با فرض فروش 650 هزار تن اوره برای کل سال سود هر سهم از 550 ریال به 479 ریال کاهش می یابد.

 

f027c7ck1.png

در جدول زیر تحلیل سحاسیت سود هر سهم کرمانشا نسبت به مقادیر مختلف نرخ جهانی اوره و نرخ دلار در بازار آزاد انجام شده است. در صورت افزایش میانگین نرخ دلار به 46000 ریال و میانگین نرخ اوره به 250 دلار در 4 ماهه پایانی سال، کرماشا توانایی تحقق سود تا 59-60 تومان را دارد.

 

acbd3bdj1.png

 

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش